اجرا کردن شناسنامه فنی و ملکی ساختمان الزامی شد

درروزهای گذشته تفاهم ‌نامه سه‌جانبه باحضورسعیدیان،رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تهران محمدسالاری رئیس گروه معماری وشهرسازی شورای تهران وافشین حبیب زاده نائب رئیس گروه عمران وحمل‌ونقل وترافیک شورای اسلامی تهران،درراستای اجرایی کردن شناسنامه فنی وملکی ساختمان منعقدشد


سعیدیان درحاشیه این تفاهم‌نامه بااشاره به الزام حضورمجری ذیصلاح درقانون،موضوع رابعنوان خواسته سالهای دوراعضای سازمان،عنوان کردوافزود:تفاهم کردیم که مجوزشروع عملیات ساختمانی تامعرفی وثبت قراردادمجری صادرنشود.رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تهران،همچنین پایان عملیات ساختمانی رامنوط به امضای مجری وصدورشناسنامه فنی عنوان کرد
مهندس محمدسیف الدین تحلیلگربازارمسکن دراین خصوص عنوان کرد:
بحث استفاده ازمهندسان دارای صلاحیت تحت نظرسازمان نظام مهندسی همواره مورد ناقشه مدیریت شهری بانظام مهندسی بوده ومتاسفانه استفاده ازمجری ذیصلاح درساخت وسازهامعمولاً جدی گرفته نمیشودلذااجرایی کردن شناسنامه فنی وملکی ساختمان والزام حضورسازندگان ذیصلاح به‌افزایش کیفیت ساخت‌وسازوکاهش حوادث ساختمانی کمک خواهدکرد