تورم قیمت مسکن همچنان ادامه دارد!!

مهندس محمد سیف الدین تحلیلگر بازار مسکن
در این خصوص عنوان کرد :رشد قابل توجه حجم نقدینگی در اقتصاد کشور سمت و سوی قیمتی بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داده است.

و علاوه بر پول هایی که به صورت مستقیم به بازار املاک وارد شده اند، بخشی هم پس از ورود به سایر بازارها و تجربه چندین جهش قیمتی و کسب سود قابل توجه، تصمیم به خارج شدن از این بازارها و ورود به بازار مسکن گرفته اند.
اما بی تردید عوامل متعدد دیگری همچون شرایط داخلی و روابط بین الملل بر روند این بازار موثر است.

لذا تشخیص مسیر حرکتی بازار مسکن در شرایط فعلی بسیار دشوار است، ولی در مجموع با توجه به شواهد فعلی به نظر می رسد باتوجه به حجم نقدینگی موجود در جامعه، بازگشت ثبات قیمتی به بازار مسکن در آینده کوتاه مدت بعید باشد.