عرضه مسکن در بورس…

تا1ماه آینده قرار است نقدینگی ساخت پروژه های ساختمانی وحمل ونقل ازطریق واگذاری برگه‌های سهام به متقاضیان تامین شودوپروژه‌هابصورت متری عرضه خواهدشدوظاهراًهرسهم بعنوان1مترمربع درنظرگرفته میشود.
محمودمحمودزاده،معاون وزیرراه وشهرسازی گفت:بورس مسکن منجربه جذب سرمایه های خردورونق ساخت وسازاست واین بازارسوددهی مناسبی برای سهامداران است


مهندس محمدسیف الدین تحلیلگربازارمسکن دراین خصوص عنوان کرد:
معتقدم ورودزمین وملک دربورس مسکن موجب افزایش قیمت خواهد شد زیرا سهام دارانی که اقدام به خرید متری مسکن می‌کنند دنبال سودهستن دو این مدخل دیگریست که ورود سفته بازان وهمچنین تاثیرپذیری ازبازارهای موازی را آسانترکرده واین روند منجربه رشد قیمتهاخواهد شد.درحال حاضربورس وضعیت عادی نداردهرچیزی که واردبورس میشود به دلیل نقدینگی بالادرکشوربه قیمت غیرواقعی خرید وفروش خواهدشد.وی افزود:قیمت مسکن درسالهای اخیرافزایش وتوان متقاضیان کاهش یافته وعدم رونق ساخت وسازبه عدم رغبت سرمایه گذاران مربوط میشود.لذ اتسهیلگری درحوزه تولید مسکن وافزایش توان متقاضیان دوای درد مسکن است نه عرضه مسکن دربورس


محمودمحمودزاده،معاون وزیرراه وشهرسازی گفت:بورس مسکن منجربه جذب سرمایه های خردورونق ساخت وسازاست واین بازارسوددهی مناسبی برای سهامداران است
مهندس محمدسیف الدین تحلیلگربازارمسکن دراین خصوص عنوان کرد:
معتقدم ورودزمین وملک دربورس مسکن موجب افزایش قیمت خواهد شد زیرا سهام دارانی که اقدام به خرید متری مسکن می‌کنند دنبال سودهستن دو این مدخل دیگریست که ورود سفته بازان وهمچنین تاثیرپذیری ازبازارهای موازی را آسانترکرده واین روند منجربه رشد قیمتهاخواهد شد.درحال حاضربورس وضعیت عادی نداردهرچیزی که واردبورس میشود به دلیل نقدینگی بالادرکشوربه قیمت غیرواقعی خرید وفروش خواهدشد.وی افزود:قیمت مسکن درسالهای اخیرافزایش وتوان متقاضیان کاهش یافته وعدم رونق ساخت وسازبه عدم رغبت سرمایه گذاران مربوط میشود.لذ اتسهیلگری درحوزه تولید مسکن وافزایش توان متقاضیان دوای درد مسکن است نه عرضه مسکن دربورس