نحوه فروش ملک مشاع

ملک مشاع یا ملک مشترک به ملکی گفته می‌‌شود که بیش از یک مالک دارد ومالکیت هریک مشترک است؛ یعنی هرمالک در تمام اجزاء ملک حق دخل و تصرف دارد. در مورد اینگونه املاک ، قانون سهم هریک ازشرکا را معلوم و مشخص کرده اما از لحاظ محدوده جغرافیایی متمایز و تفکیک نکرده است که درواقع تبعات حقوقی بسیارزیادی دارد چرا که یک ازمالکان ملک مشاعی درهرنقطه اززمین می تواند به نسبت سهم خود ادعای مالکیت کند.دراین نوشتارمراحل فروش ملک مشاع برای آگاهی مالکان املاک مشاعی شرح داده می شود.

ا- در مورد ملک ، پلاک ، زمین ، مستغلات به تصمیم و حکم قطعی مراجع صلاحیتداراعم ازاداره ثبت وازطریق دادگاه مبنی برغیرقابل افراز بودن ملک گواهی صادر شود.

2- هریک از شرکا می توانند برای فروش درخواست دهند .

3- دادگاه باید دستور فروش دهد، یعنی یکی از شرکا باید با مراجعه به دادگستری درخواست فروش ملک غیرقابل افرازبدهد.چون دستوراست وحکم تلقی نمی شود بنابراین قابل تجدید نظرخواهی نیست و دادگاه درصورت بروزاشتباه میتواند آن را اصلاح کند.

4- راه دیگر این است که ملک از طریق مزایده به فروش برسد . درمزایده کارشناس ارزش پایه ای برای ملک تعیین می کند و برنده مزایده کسی است که بالاترین پیشنهاد را بدهد . باید توجه داشت که حضورنیافتن شرکا یا شخص ثالث درجلسه مزایده مانع از انجام مزایده نخواهد بود و شخصی که درخواست فروش کرده است خودش هم می تواند ملک را خریداری کند.